Creighton's - Mann Street Gosford: -33.429128, 151.341654